EN 

Банки и Финанси

Консултиране на Пощенска банка, член на „Юробанк И Еф Джи Груп”, в подготовката на всички необходими документи за OTC търговия, включително съгласно изменения Master ISDA agreement, договор за финансово обезпечение, стандартизирани потвърждения (разширена версия) и др.;

Консултиране на ING Bank (като местен консултант на Sullivan & Cromwell LLP) във връзка с преглед и анализ на приложимото българско законодателство в банковата сфера и финансите по отношение на регулаторния процес, свързан с: (i) инвестицията от страна на холандското правителство в ING Groep N.V., състояща се в 1 милиард ценни книжа без право на глас Tier – 1, с опция за конвертиране в полза на ING в обикновени акции на база one-for-one за три години след издаването им, и (ii) потенциалното упражняване от Stichting Continuiteit ING на възможносттa му за придобиване на 900 милиона кумулативни привилегировани акции на ING;

Правни съвети на „Глобекс Финанс” АД, едно от най–бързо развиващите се дружества в областта на потребителските кредити, в подготовката на всички необходими документи за работата на дружеството, включително общи условия и договори за потребителски кредит, както и предоставяне на правни услуги по всекидневни възлагания, включително консултиране във връзка с корпоративни и търговски договори, представителство и съдействие при процедурите за издаване на заповеди за изпълнение и др.;

Правни съвети на „Тишман Бългериан Риал Пропърти” ГмбХ., Австрия, изцяло притежавано дъщерно дружество от Тишман Инвестмънт Кампъни Лимитид, Лондон, в рефинансирането с 60 милиона евро на разработването и строителството на София Еърпорт Център, един от най–големите логистични паркове, които в момента се строят в София, с обща разгърната застроена площ от 165,000 кв.м.;

Правни съвети по всекидневни възлагания от „София Комерс Заложни Къщи” АД, една от най–големите публично търгувани небанкови финансови институции, правни съвети по предлагането на заеми срещу залог на движими вещи като обезпечение, консултации по корпоративни, обезпечителни и регулативни въпроси, включително подготовка на общи условия, както и договори с клиенти в съответствие с новата Наредба за дейността на заложните къщи, която е в сила от началото на 2009 година.

Консултиране на Нетпей Интернешънъл (глобален интернет доставчик на платежни услуги IPSP) в процедурата по учредяване и лицензиране на дъщерното им дружество в България като платежна институция.