Административно право

Т&М представлява своите клиенти при решаването на широк диапозан от административни въпроси и им оказва съдействие по повод провеждането на свързаните с това процедури пред различни административни институции, включително Комисията за финансов надзор, Kомисия за енергийно и водно регулиране, Комисия за защита на лични данни, Българска народна банка, Патентното ведомство, ресорни министерства, както и пред компетентните по административни дела съдилища в страната.

Практиката обхваща широк кръг от области, включително капиталовите пазари и финансови услуги, енергетика, екология и природни ресурси, недвижими имоти, строителството и др.

Ние изготвяме проекти за всички документи, необходими за извършване на съответната административна процедура или административни спорове, предвидени от българското законодателство, включително молби за регистрация, разрешения или лицензи.

Ние представляваме нашите клиенти в процеса по издаване/обжалване на административни актове, и участване от тяхно име в разнообразни административни производства.

Дружеството е предпочитана кантора за много производители на енергия от възобновяеми източници в делата им срещу Комисия за енергийно и водно регулиране.