Вливания и придобивания

Сливанията и придобиванията са сфера, в която екипът на Точева и Мандажиева има дълъг списък с проекти и значителен опит.

Участвали сме в придобиванията на енергийни дружества, дружества от секторите "Промишленост", "Финансови услуги", IT дружества и др. Опитът, който имаме в придобиванията от различни сектори на дейност ни позволява да предложим на клиентите си най-адекватните за него структура на сделката, начин на определяне на цената, обезпечения, преговори с другата страна.

Специалисти сме в структурирането на придобивания на дружества от силно регулирани сектори като финансови институции и енергийни дружества.

Извършваме правни проучвания от името на нашите клиенти относно всички аспекти на конкретната сделка, включително финансиране, недвижими имоти, трудова заетост, околна среда, интелектуална собственост и др. Изготвяните от нас правни анализи на обекта на продажба се отличават с дълбочина и детайлно разяснение на значителните потенциални рискове за купувача.

Съдействаме на клиентите си през целия процес на сделката, при регистрацията, промяната на капитала на дружеството и/или на управлението, структуриране на отношенията между миноритарни и мажоритарни акционери, корпоративното управление, финансирането на дружеството и дълговото преструктуриране.

Консултирали сме многократно всички видове бизнес сдружавания, включително договори за съвместно сътрудничество, договор за скрито съучастие и дружества, създадени със специална цел, консорциуми. Често представляваме чуждестранни клиенти, обединяващи се с български дружества за участие в процедури по обществени поръчки.

T&M консултира и въпросите, свързани с контрола върху концентрациите, подаване на заявления и документи в тази връзка пред КЗК, разрешавания на придобивания от КФН, БНБ, КЕВР; въпроси, свързани с прехвърляне на служители и интелектуална собственост, разпределение на риска и механизми за предотвратяването му, обезпечаване, гаранции от компаниите майки и др.