Дружествено право

Нашите адвокати са участвали в някои от най-сложните и големи мултинационални сделки, в които съчетанието на правни и бизнес познания е основата за качествено обслужване на клиента.

Нашите адвокати имат онази подготовка и опит, който им позволява да разбират бизнес нуждите на клиента и да предложат правилните правни решения.

Учредяваме и регистрираме всички видове юридически лица – частни и публични, дружества с неограничена и ограничена отговорност, дружества със специални цели и др. Съветваме относно скрито участие, съвместни предприятия, консорциуми и други бизнес комбинации. Създаваме клонове и представителства.

Специалисти сме в правилно структуриране на start-up компании в IT сферата, включването на бизнес ангели, получаване на финансиране, включително и чрез IPO и ICO процедури.

Изготвяме учредителни актове, акционерни споразумения/споразумения за съвместно сътрудничество, правила и др. според нуждата на клиента.

Изготвяме документи и консултираме относно дружествено финансиране и дългово структуриране, съветваме относно промени по необходимите документи за промени в капиталовата структура на дружеството, включително и апортни вноски и др.

Предоставяме съвети относно корпоративното управление, правата, задълженията и отговорностите на директорите, конфликт на интереси и т. н. Помагаме на нашите клиенти при свикване, провеждане и изготвяне на протоколите от общи събрания, заседанията на управителни органи, комитети и други органи.

Представляваме нашите клиенти и изготвяме всички необходими документи с оглед получаване на необходимите административни разрешения, регистрации и лицензи в зависимост от конкретния сектор. Екипът на "Капиталови пазари" е наложил кантората като логичен избор при лицензирането на ИП, УД, АДСИЦ, КИС, платежни и други финансови институции.

Изготвяме и договаряме всички видове търговски договори и свързаните с тях допълнителни споразумения, включително и общи условия, писма за намерения, търгова документация и др.
Изготвяне всички документи във връзка със прекратяването на дружества, включително процедури по несъстоятелност и ликвидация.