Екологично право

Екипът на „Точева и Мандажиева“ е един от малкото в страната, които имат опит в регулаторни въпроси на екологичното право, както и правни анализи с акцент върху екологичните аспекти на бизнес процесите и разрешителните режими в предприятията.

Когато клиентите ни придобиват или анализират български предприятия, част от рисковете, които следва да бъдат внимателно проверени са екологичните. Ние сме консултирали клиентите си по повод придобивания в екологично чувствителни индустриални сектори като например: ядрена енергетика, вятърни електроцентрали, производство на машини и машинни елементи, производство на автомобилни части и други.

В процеса на работата си по посочените проекти оценяваме правния риск и предлагаме превантивни мерки по отношение на разрешителни процедури, свързани с, например: водовземане и заустване на отпадъчни води (битови и производствени), управление на отпадъците, шумово замърсяване и регулация на чистотата на въздуха (в промишлен контекст), получаване на комплексни разрешителни, преглед на законосъобразността и валидността на решения по оценка на въздействието върху околната среда/ оценки за съвместимост за целите на строителство в защитени територии/зони, оценка на екологичния риск на предприятия, екологична отговорност, възникваща в контекста на приватизация, и други. Оказваме съдействие при придобиване на разрешителни по различни закони на екологични теми с цел индустриално строителство и консултираме клиентите си във връзка с ограничаването на исторически екологични щети вследствие на приватизация.