Енергийно право и природни ресурси

T&M има осезаемо присъствие в сектора енергетика. В периода 2007 – 2009 бяхме правен консултант (съвместно с Линклейтърс) на RWE Power AG в участието им е конкурса за придобиване на акционерно участие в проектното дружество, предназначено да изгради и оперира атомната централа в Белене – най-големия като стойност и най-комплексния като сложност проект в страната.

От 2011 година консултираме една от най-големите азиатски корпорации относно инвестицията им в общо 43 MW фотоволтаични електроцентрали (придобиване, строителство, свързване с електроразпределителната/ електропреносна мрежа, въвеждане в експлоатация, проектно финансиране и др.).

В големите енергийни проекти ние консултираме нашите клиенти на всички етапи от проекта - от правен анализ на проекта и оценка на съпътстващите рискове, през лицензионния план, структуриране на финансиране, строителството, свързването с електропреносната/ електроразпределителна мрежа, до въвеждане в експлоатация, сключване на договори за управление и поддръжка, за изкупуване на енергия, достъп до мрежите, за участие в балансиращи групи.

T&M има експертен поглед върху екологичните аспекти на енергийните проекти от конвенционалното замърсяване и защита на природата до свързаните с промяната на климата правни изисквания, намаляване на въглеродните емисии, опасните за здравето и радиоактивни отпадъци, шумовото замърсяване и отговорност за причинените екологични вреди.
За защита интересите на нашите клиенти, развихме и силна практика по обжалване незакосъобразните административни ктове и съдебно уреждане на спорове с операторите на електропреносната/ електроразпределителните мрежи.
Адвокатите имат опит в консултирането на енергийни предприятия по екологични въпроси от обикновеното замърсяване на околната среда, правни аспекти на въглероните емисии, опасни и радиоактивни отпадъци, шумово замърсяване и екологични щети.