Капиталови пазари

Екипът на T&M има добре развита практика в областта на капиталови пазари.

Нашите специалисти в сектор "Капиталови пазари" са добре разпознаваеми сред специалистите в бранша, тъй като умеят да подходят не само с юридическа прецизност, но и със значителен бизнес усет към предизвикателствата в тази сфера.

Услугите ни се търсят от публични дружества, колективни инвестиционни схеми и управляващи дружества, алтернативни инвестиционни фондове и дружества със специална инвестиционна цел. Разработваме продукти, услуги и стратегии съвместно с инвестиционни консултанти, FOREX дилъри, лицензирани инвестиционни посредници, брокери и фонд мениджъри.

Изготвяме всички необходими документи за учредяване, лицензиране и/или първоначална регистрация на публични дружества, и задължително първоначално увеличение на капитала, и осъществяваме представителство пред съответните компетентни органи.

Специалистите ни предоставят консултации на публичните дружества относно всички корпоративни въпроси, включително, но не само:

  • Текуща и периодична отчетност на публичните дружества, оповестявания от отчетните лица, инвестиционни отношения и др.;
  • Акционерни споразумения, общи събрания на акционерите и заседания на съветите, права на управителни и надзорни съвети, задължения и отговорности на директора, кодекс на бизнес поведение и етика, независимост на директорите и конфликт на интереси;
  • Сделки с активи и други сделки с материален интерес над законовите прагове, сделки със свързани/ заинтересовани лица;
  • Защита на миноритарните акционери;
  • Предложения на акционерите;
  • Ежедневни правни консултации на директора за връзки синвеститорите на публичните дружества;
  • Разделяне на акции, замяна на акции и др.

Нашият екип от експерти има и опит в създаването на необходимата правна рамка за осъществяване на първични и вторични публични предлагания, търгови предложения, частни пласирания, предлагане на конвертируеми дългови и дялови ценни книжа и др.

Съдействаме рутинно и при осъществяване на задължителни и доброволни търгови предложения, консултираме както търговите предложители, като ги представляваме пред Комисията за финансов надзор, така и институционални инвеститори – адресати на търговото предложение.