Недвижими имоти и строителство

T&M предоставя задълбочен правен анализ, покриващ всички аспекти на правата на собственост, строителство, управление и експлоатация на недвижими имоти, включително:

  • Преглед и становище по правата на собственост/ограничените вещни права и съществуването на тежести и ограничения върху тях;
  • Пълен анализ на недвижимите имоти (история на придобиванията, градоустройствен статут и възможности за експлоатация, законосъобразност на строителството);
  • Структуриране и преговори по придобивания на недвижими имоти (включително договаряне на механизми за плащане и гарантиране на сделките чрез договори за ескроу сметки и др.);
  • Правни консултации по финансирането на придобиване и изграждане на недвижими имоти;
  • Изготвяне на договори за строителство (включително всички по ФИДИК), както и всички необходими в процеса на изграждане и управление на недвижими имоти (проектиране, независим надзор, управление и поддръжка, отдаване под наем и др.);
  • Правни становища при промяна предназначението на земя от земеделска на урбанизирана, съдействие в процедурите пред компетентните административни органи;
  • Съдействие при процедурите по изменение устройствени планове, учредяване на сервитути, свързани със строителството или ползването на недвижими имоти, уреждане на сметки по регулация, строителство на съпътстващата техническа инфраструктура и др.