Процесуално представителство и арбитраж

В своята търговска дейност за да защитят легитимните си права и интереси понякога клиентите ни се сблъскват с необходимостта от доброволно или принудително уреждане на спорове чрез съд или арбитраж. В тази важна сфера на дейност нашият екип консултира както местни, така и чуждестранни клиенти пред компетентните административни, съдебни или арбитражни органи, като предоставя:

  • Преглед на спора и становище по очакваните резултати от планираното обжалване пред административен орган/ съдебно или арбитражно дело;
  • Изготвяне на стратегия за водене и спечелване на спора;
  • Обезпечаване на иска;
  • Процесуално представителство пред всички инстанции, включително предоставяне на оценка и съвет по общите и специфичните за индустрията рискове, релевантни за конкретния спор;
  • Съдействие и представителство за постигане на извънсъдебно уреждане на спора;
  • Съдействие и представителство в процеса на изпълнение на съдебното решение/ друго основание за допускане на изпълнението