Финансови услуги

Адвокатско дружество “Точева & Мандажиева“ е лесно разпознаваемо име сред канторите с опит и добра репутация в правното консултиране на финансовия сектор. Ние съдействаме на всякакъв вид финансови институции и подготвяме пакети документация за всякакви финансови услуги, независимо от типа регулация. Признати сме заради своето качество на работа, иновативен подход и гъвкави правни решения. Част от екипа на адвокатското дружество има значителен опит в лицензирането на небанкови финансови институции, инвестиционни посредници, платежни институции, както и издатели на електронни пари.
През годините сме изградили устойчиви работни отношения с Българска народна банка, Комисия за финансов надзор. Консултираме професионалните организации на банкови и небанкови финансови институции и съдействаме при обсъждането на новите директиви на Европейския съюз при тяхното транспониране в националното право на България - например на MiFID I&II, MiFIR, законодателството относно колективните инвестиционни схеми, директивите PSD, AML директивите и др. Членове на кантората имат редкия за България опит в консултирането на правната рамка по издаването на OTC деривативни финансови инструменти, включително клаузи за нетиране, в това число приключващо нетиране; търговия на маржин с финансови инструменти; финансови обезпечения; търговия с ДЗР върху валутни двойки и прочее.

Екипът ни изготвя набор от документи, покриващи пълния диапазон от сделки във връзка с финансовите инструменти в България (общи условия на инвестиционните посредници и управляващите дружества, договори за търговия с ОТС деривативи (инструменти, които се търгуват извън регулирания пазар), White Label Partnership agreements, договори за брокерски услуги и договори за доверително управление, поръчки и потвърждения за прехвърляне на ценни книжа, всички съответни изисквания за разкриване на информация и декларации.
Ние предоставяме пълно правно съдействие на небанкови финансови институции, инвестиционни посредници, платежни институции и издатели на електронни пари от тяхното създаване, лицензиране или регистриране, до тяхното представителство и последващо съдействие пред компетентните органи.

Подготвяме и адаптираме документацията на клиента и неговите политики, изцяло съобразени с дейността и организацията на конкретния клиент, в съответствие с актуалните регулации във финансовия сектор. Организираме образователни семинари за служителите на нашите клиенти в офиса на клиента, целящи да пресъздадат новите регулации по плавен, подреден и удобен начин.

Банки, застрахователни дружества и други финансови институции често разчитат на нас за съдействие при разработването на нови продукти на основата на финансовите инструменти и за съгласувано управление на сложни сделки с финансови инструменти, включително такива с международен елемент. Предоставянето на работещи, но сигурни правни съвети относно иновативни проекти или предизвикателни казуси от областта на финансовите услуги е наша запазена марка.

Ние съветваме местни и международни кредитори и заематели по проектни финансирания, както и по стандартни договори за заем.

Ние сме разпознаваеми с опита си в следните сфери:

  • регулаторни въпроси
  • финансиране за сделки по придобиване
  • синдикирани заеми
  • заеми и споразумения/договори за обезпечаване
  • финансово преструктуриране
  • учредяване и управление на фондове