Във връзка с последното изменение на Търговския закон, което влиза в сила с публикуването му в Държавен вестник, бр. 88 от 23.10.2018г.,  отпада възможността акционерно дружество (АД) да издава акции на приносител. Така акционер в едно акционерно дружество вече може да притежава единствено поименни акции.

Разликата между поименните акции и акциите на приносител, е че при последните акционерът остава анонимен. Върху акцията на приносител не е изписано името на собственика й, поради което собственик на акциите е лицето, което държи документа. Акциите на приносител се прехвърлят с обикновеното предаване на ценната книга и поради това в книгата на акционерите не се води списък на лицата, които притежават акции на приносител, тъй като не може да се проследи тяхното предаване, както и кой е титуляр на правото към даден момент. За разлика от тях, върху поименните акции, е обозначено кой е титуляр, а прехвърлянето става с джиросване, т.е. върху акцията се отбелязва името на новия собственик. Това обстоятелство позволява в книгата на акционерите, да се води списък на лицата, които притежават поименни акции и във всеки един момент да е известно кой е титуляр на правата по тях.

В случай, че към настоящия момент в едно АД има акционери, притежаващи акции на приносител, то в резултат на настоящото законово изменение за това дружество възникват следните задължения:

  • В 9-месечен срок от влизането в сила на изменението в Търговския закон дружеството има задължение да измени устава си, като предвиди, че акциите му са поименни;
  • Да замени акциите на приносител (или заместващите ги временни удостоверения) с поименни акции;
  • Да започне да води книга за акционерите, които до момента не се били вписани, поради факта, че са притежавали акции на приносител, т.е. били са анонимни;
  • Да заяви за вписване промените и да представи за обявяване изменения устав в търговския регистър. Към заявлението трябва да се приложи заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.

Също така с изменението се предвижда, че в хипотеза, при която акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения в посочения 9-месечен срок, дружеството трябва да ги обезсили.

Съгласно преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Търговския закон се изискват действия по замяна на акциите на приносител и от кредиторите със залог върху такива акции. Налице е правило и в случаи на запор върху акции на приносител.

Предвижда се и санкция за търговските дружества, които не изпълнят посочените задължения в срок – прекратяване на дружеството с решение на съда по иск на прокурора.

Коментарът не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения му обхват същият не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към екипа на адвокатско дружество „Точева & Мандажиева“ на e-mail адрес office@tmlawoffice.bg или на www.tmlawoffice.bg