На 09 януари Европейският банков орган (ЕБО) публикува Доклад със съвети към Европейската комисия относно Bitcoin и останалите крипто активи. Същият ден Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕСМА) също публикува по темата „Съвет относно ICO предлаганията и крипто активите“. ЕБО и ЕСМА наричат криптовалутите „крипто активи“ поради различните видове съществуващи валути, които в редки случаи имат единствено платежна функция като Bitcoin или Litecoin, например.

Двете инициативи са продължение на усилията на европейските органи да дефинират огромното многообразие от криптоактиви и да ги обхванат в някои от съществуващите нормативни актове. Или да създадат нови специални за тях правила. Както е известно, до момента на европейско ниво липсва правна сигурност относно това дали изобщо крипто активите попадат в обхвата на съществуващите директиви и регламенти.

Докладът на ЕБО

Докладът прави обзор на съществуващите крипто активи и разграничава различните видове валути. Най-общо са посочени основните моменти от еко системата на криптовалутите – как се използват, как се съхраняват, как се емитират, основополагащата блокчейн технология, борси за търговия с крипто активи и т.н.

ЕБО подчертава несигурността относно това дали изобщо европейски актове като MiFID II, EMD2, PSD2 обхващат криптоактивитe и в този смисъл ЕБО не дава отговор на въпроса дали криптоактивите са финансови инструменти или електронни пари по смисъла на горните актове.

ЕБО отправя следните съвети към Европейската комисия:

 • Крипто активите се развиха бурно в последните няколко години и това развитие ще продължи заради напредъка на технологиите;
 • Тъй като понастоящем не е ясно какви нормативни правила се прилагат за крипто активите, съществуват рискове относно защитата на потребителите и относно това дали самите компании, работещи в тази сфера, не нарушават настоящи европейски правила.
 • Според ЕБО Европейската комисия трябва да анализира криптоактивите и от гледна точка на възможностите, които блокчейн дава.
 • ЕБО ще изготви обща форма за доклад, която националните надзорни органи ще предоставят на местни финансови компании с цел последните да декларират доколко и как ползват крипто активи.

Докладът на ЕСМА

Докладът отразява проучването, което ЕСМА направи сред всички 28 национални надзорни органи през 2018 г. Проучването имаше за цел най-вече да намери отговори на въпросите доколко различните видове крипто активи попадат в дефиницията на „финансови инструменти“ от MiFID II според местните надзорни органи. ЕСМА нарочно не включи в проучването крипто активи като Bitcoin и Litecoin, тъй като последните се считат за бенчмарк за криптовалути, ползвани единствено за разплащане и по-скоро надделява мнението, че понастоящем не могат да влязат в легалната дефиниция на финансов инструмент.

Докладът разглежда съществуващата европейска правна рамка и доколко тя може да се прилага за крипто активите. Отново ЕСМА не дава отговор на въпроса дали последните са финансови инструменти. Подчертано е следното:

 • Различните местни национални органи интерпретират по-различен начин какво са криптоактиввите.
 • Възможно е някои активи да са финансови инструменти и някои „крипто“ услуги да са финансови услуги, но това зависи изцяло от конкретния инструмент и услуга.
 • Крипто активите имат своите рискове като – риск от хакерска атака, риск от изгубване, рискове, свързани със защитата на потребителите и т.н.

Най-важният извод от Доклада е, че европейските законотворци трябва да приемат нормативна рамка за онези крипто активи, които не са финансови инструменти.

Изводи

 • Двата доклада затвърждават извода, че липсва единна нормативна база на европейско ниво, която да регулира крипто активите.
 • В зависимост от вида на предлагане и вида активи е възможно конкретен актив да попадне в дефиницията на финансов инструмент, а конкретна услуга – в дефиницията на финансова услуга.
 • На този етап по-скоро може да се направи извод, че според ЕБО и ЕСМА криптовалути, ползвани изцяло като платежни средства – Bitcoin и Litecoin, не попадат в дефиницията на финансов инструмент. Препоръките са подобни валути да се регулират с отделни приложими само за тях нормативни актове.
 • Съветваме всички лица, които извършват дейности, свързани с крипто активи, да потърсят компетентен правен съвет. Възможно е конкретната дейност да подлежи на регулиране съгласно някои от съществуващите европейски нормативни актове.

адв. Димитър Калдамуков