На 16.03.2020 г. беше внесен Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13.03.2020 на Народното събрание. Днес се обсъжда в съответните парламентарни комисии и ще породи действие от публикуването му в Държавен вестник.

Това е безпрецедентен случай, в който ще действаме според специалния закон, уреждащ извънредното положение, наложено не поради политическа/ икономическа криза, а поради пандемия. Промяната ще засегне десетки нормативни актове (в т.ч. Кодекса на труда, Наказателния кодекс). В тях се въвеждат нови / реформирани правила, уреждащи обществените отношения, които да се прилагат в случаи на извънредно положение и форс мажор (като настоящият).

Какви ще са новите правила?

Противоепидемичните мерки, въведени с последната заповед на Министъра на здравеопазването от 13.03.2020 стават законови забрани до отпадане на извънредното положение, както и се въвеждат нови мерки.

 • Остава забраната за работа на търговски обекти в молове, с изключение на хранителни магазини, банкови и застрахователни офиси
 • Градините и училищата остават затворени без това да спира социалните помощи и с насърчаване на дистанционното обучение
 • Спиране на плановите операции, свижданията в болниците и тези в местата за лишаване от свобода
 • Командировките в страната и в чужбина са забранени
 • Българските граждани, планиращи пътувания извън страната, задължително сключват медицински застраховки
 • По препоръка на Националния оперативен щаб могат да се налагат и други по – тежки мерки.

Как ще работи бизнесът/ държавата в извънредното положение?

За държавните служители: При форсмажорни обстоятелства се въвежда възможност за работа от разстояние за част или за всички държавни служители, като условията и реда за това се определят със заповед на органа по назначаване. Този подход вече започна да се практикува в редица министерства и агенции, където част от държавните служители са изпратени в т.нар. home office, и е осигурен минимум кадрови ресурс на място, който да обслужва граждани/бизнеса.

За частния сектор: в Кодекса на труда се въвеждат нови лостове и механизми за действия на Работодателите. Те могат да бъдат наложени едностранно от Работодателя, без да се изисква съгласие на служителя/ работника. И по-точно:

За бизнеса, който ще продължи да работи:

 • Въвеждане на home office (дистанционна/ от вкъщи работа); или
 • Въвеждане на непълно работно време за работници и служители, които са поне на 8 часа работен цикъл; и
 • Строго спазване на санитарно- хигиенните изисквания за всички работодатели, които не могат въведат дистанционна форма на работа: провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, които включват филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лични хигиена на персонала; забрана за допускане на служители и външни лица с прояви на остри заразни заболявания (доколкото симптомите на COVID 19 са описани с температура и суха кашлица, всякакви лица, които проявяват подобни грипоподобни признаци, биха могли да попаднат в забраната за допускане в съответните помещения).

За бизнеса, който попада в забраните от противоепидемични мерки и естеството на работа не позволява надомна работа или работа от вкъщи (home office):

 • Работодателят може да издаде заповед за „преустановяване на (част от) дейността на предприятието или на отделни работници и служители“ за целия период или за част от него до прекратяване на извънредното положение. Това е нова (разширена) законова възможност спрямо досегашната уредба на „престой“, уредена в Кодекса на труда.

Когато бизнесът е преустановил дейност, защото попада в забраните или защото Работодателят е издал заповед за преустановяване на работа:

 • Принудително пускане в отпуск (независимо дали работника/служителя има необходимия стаж за отпуск)
 • По едностранна инициатива на Работодателят служител / работник, който има (неизползван) платен отпуск, може да бъде пуснат в платен отпуск; а този който няма – може да бъде пуснат в неплатен отпуск.

Специални правила за определени категории служители като бременни/ такива, които се грижат за лица с увреждания и т.н. при извънредно положение :

 • Тези категории служители имат право по тяхно искане да използват платен или неплатен отпуск и Работодателят е длъжен да им разреши, с което се обръща досегашния принцип, че ползването на отпуск е обвързано и от преценката на Работодателя.

Кога работодателят ще заплаща обезщетение на работници и служители, за времето, през което предприятието няма да работи поради извънредното положение?

Обезщетение за времето, през което предприятието няма да работи в ситуация на извънредно положение, е в размер на  50 на сто от брутното трудово възнаграждение на работника/служителя, но не по-малко от 75 на сто от минималната работна заплата за страната. Заплаща се от Работодателят.

 • Когато работата на предприятието или на част от него попада в забранените и е преустановена при извънредното положение поради издадена заповед на компетентния държавен орган (например магазин за дрехи в МОЛ, който попада под забраните), работниците и служителите имат право на това обезщетение, освен ако са пуснати в платен годишен отпуск.
 • Когато обаче при извънредно положение, работата на предприятието не попада в забранените (например хранителен магазин) и работодателят не е пуснал работника/служителя в платен годишен отпуск, а Работодателят сам е преценил да прекрати работата на предприятието или част от него, Работодателят е длъжен да изплати пълния размер на брутното трудово възнаграждение на наетото лице.

Някои от другите преходни правила (за периода на извънредното положение), за които законодателят е помислил…….

Изтичащи документи за самоличност:

 • Увеличават се с 6 месеца валидността на личните карти и шофьорски книжки, които изтичат в периода от влизане в сила на закона за извънредното положение до 31 октомври 2020. Изтеклите документи ще важат в преходния период само на територията на Р. България

Чужденци с продължително пребиваване в България

 • Чужденец, чието разрешение за продължително пребиваване изтича по време на извънредното положение в България, може да влезе в страната и без виза.
 • Въвеждат се правила, които ще предотвратят изтичането на срокове по отношения на заявления за удължаване/подновяване (на изтичащи) разрешения за чужденци с продължително пребиване
 • Периодът на извънредното положение няма да се брои за отсъствие на чужденеца от територията на държава членка на ЕС

Без запори/ публични продани. Спиране на процесуални и изпълнителни срокове. По един работещ нотариус в район

 • Спират се всякакви запори върху доходите на физически лица, както и сроковете по всички висящи административни, арбитражни, съдебни дела с изключение на наказателните. Подготвя се и специален закон за спиране на сроковете по граждански, административни, наказателни и изпълнителни дела за времето на извънредното положение. Според законопроектът, законът ще има обратно действие от 13.03.2020 г.
 • Прекратяват се всякакви процедури по публична продан и въвеждане във владение на съдия-изпълнителите. След преустановяване на извънредното положение, ще бъдат обявени наново.
 • Допускат се само неотложни нотариални заверки от един дежурен нотариус в район. Обикновено неотложни са действия, които трябва да бъдат извършени в точно уговорено време или ако не бъдат извършени ще възникне опасност изобщо да не могат да бъдат извършени или ще пострадат интересите на страните.

Спешен одит на енергийни/ електрически обекти и източници на захранване

 • В тридневен срок от влизането на закона болниците, държавните институции и телекомуникационните оператори ще трябва да направят извънредна проверка за техническото състояние на всичките си енергийни обекти, както и на електрическите уредби, източници на резервно захранване. Те ще трябва да изпратят и протокол до министъра на енергетиката за състоянието им, както и да предприемат незабавни мерки за отстраняване на повреди, ако има такива

Новите състави на наказания в Наказателния кодекс

 • Пробация от една година или глоба от триста до хиляда лева пък ще има за медици, които са отказали помощ на болни и родилки по време на епидемията без да имат уважителна причина за това
 • Лишаване от свобода до 3 г. и глоба от 1000 до 10 000 лв. за всеки, който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, както и невярна информация за разпространение на заразителна болест. Ако това деяние обаче има сериозни последици, глобите могат да стигнат 50 хил. лева.

 

Статията не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Поради ограничения й обхват същата не претендира за изчерпателност по темата. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси можете да се обърнете към автора й адвокат Станимира Христова на e-mail: hristova@tmlawoffice.bg или на www.tmlawoffice.bg