На 1 февруари 2019 година стартира кампанията за деклариране на действителните собственици на фирмите. В срок до 31 май 2019 година търговците имат задължение да подадат декларация в Търговския регистър, в която да посочат действителния собственик на дружеството. Що е то действителен собственик се дефинира в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Това стана ясно след като в Държавен вестник, бр. 3 от 08.01.2019г. беше обнародван Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари. С него се утвърждава и образецът на декларацията, която трябва да бъде нотариално заверена и подадена в Търговския регистър.  В случай, че дружествата не изпълнят това свое задължение в определения срок, ще им бъдат налагани имуществени санкции ежемесечно до подаване на необходимата декларация.

Декларирането на действителните собственици е само едно от изискванията, които са заложени в ЗМИП. Задължените лица по този закон следва да разработят собствени оценки на риска, като отчитат съответните рискови фактори, включително тези, които се отнасят до клиентите, държавите или географските зони, предлаганите продукти и услуги, извършваните операции и сделки или механизмите за доставка. Също така, задължените лица по ЗМИП трябва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се прилагат ефективно и по отношение на техни клонове и дъщерни дружества в чужбина. Вътрешните правила трябва да се утвърдят от директора на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“.