С промяна в Директива 2006/112/ЕО (ДДС Директивата) ЕС въвежда нови задължения за предоставяне на информация от доставчиците на платежни услуги. Новата директива (2020/284/ЕО) бе публикувана в Официален вестник на ЕС този месец.

1. Какви са промените?

1.1. Доставчиците на платежни услуги ще са длъжни да водят регистри на получателите на плащания и на самите плащания във връзка с платежни услуги;
1.2. Регистрите ще се водят за платежните услуги, които се изпълняват за всяко календарно тримесечие, включително и плащанията, които са започнали в помещенията на търговеца;
1.3. Регистрите не са задължителни за плащанията, при които платецът и получателят са в една и съща държава членка;
1.4. Изискването за регистрите ще се прилага, когато по време на календарното тримесечие се правят повече от 25 трансгранични плащания към един и същ получател;
1.5. Доставчиците ще водят регистрите в електронен формат за срок от 3 години, считано от края на календарната година от датата на плащането;
1.6. Регистрите ще се водят от доставчика на платежни услуги на получателя на плащането. При все това доставчикът на платеца трябва да включва тези платежни услуги при изчисляването на броя трансгранични плащания

2. Какво налага новите изисквания

Борбата с ДДС измамите. Мерките са във връзка и с промените в електронната търговия, които ще наложат ДДС задължения на електронните платформи от 2021 г.

3. От кога ще се прилагат?

1 Януари 2024 г. България вероятно ще промени или ЗПУПС, или ЗДДС.

4. Част от информацията, която ще съдържат регистрите

4.1. BIC на доставчика на платежната услуга;
4.2. името или на предприятието на получателя;
4.3. номер по ДДС или друг национален данъчен номер на получателя;
4.4. IBAN или ако липсва IBAN, всеки друг идентификатор, който недвусмислено определя и предоставя местонахождението на получателя;
4.5. адреса на получателя (ако има такъв), както е въведен в регистъра на доставчика на платежни услуги;
4.6. датата и часа на плащането или на възстановяването на изплатени средства;
4.7. сумата и валутата на плащането или възстановяването на изплатени средства;
4.8. държавата членка по произход на плащането, получено от получателя или от негово име;
4.9. всякаква допълнителна информация, която недвусмислено идентифицира плащането;
4.10. когато е приложимо, информация, че плащането е започнало в помещенията на търговеца.

Текстът на Директива 2020/284/ЕО може да бъде намерен тук.

адв. Димитър Калдамуков