Автор: адв. Ивана Близнакова, съдружник в адв. дружество „Точева и Мандажиева“

Финансовият лизинг на движими вещи и недвижими имоти е гъвкав метод за финансиране със сравнително нисък риск за лизингодателя предвид факта, че вещта е негова собственост до изплащане на стойността й от страна на клиента, а същевременно рискът от погиване на вещта преминава върху клиента с предаването му. Въпреки това, клиентът трябва да бъде не по-малко проучван в сравнение с отпускането на заем, тъй като крайната цел на лизингодателя е да печели от лихви, а не да държи движими вещи и недвижими имоти. В този смисъл е необходим внимателен подход и проучване на доходите на клиентите кандидати за лизингополучатели, за да се прецени дали реално биха имали възможност да покриват лизинговите вноски.

С договора за финансов лизинг лизингодателят, се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени от лизингополучателя, и да му я предостави за ползване срещу възнаграждение.
При финансовия лизинг участват най-малко три лица – лизингодателят (най-често финансова институция), лизингополучателя клиент на лизингодателя и трето лице – доставчик на вещта, искана от Клиента. Макар да не е изрично предвидено в закона, в практиката е често срещано лизингополучателят клиент и трето лице доставчик на вещта да бъдат едно и също лице. В съдебната практика тази разновидност на финансовия лизинг се нарича „обратен лизинг“.

Между трите лица или между лизингодателя и клиента лизингополучател (обратен лизинг) се сключват два договора. Единият е договор за продажба между лизингодателя и третото лице – доставчик на вещта, искана от Клиента. Вторият договор е за финансов лизинг между купувача по продажбата – лизингодателя и лизингополучателя клиент. При обратния лизинг страните по двата договора съвпадат: по договора за продажба клиентът лизингополучател е продавач, а лизингодателят купувач на вещта, а по договора за финансов лизинг – клиентът е лизингополучател, а финансовата институция – лизингодател. Вещта остава собственост на лизингодателя, а лизингополучателят клиент на лизингодателя придобива само държането на вещта като нейн ползвател. С предаването на вещта за ползване от лизингополучателя клиент на лизингодателя, върху последния се прехвърля и рискът от нейното погиване (унищожаване).
Съобразно уговорките в договора, лизингополучателят клиент на лизингодателя може да придобие вещта обект на лизинга по време на договора или след изтичане на срока на договора за финансов лизинг.

Основни задължения на лизингодателя:

• да предаде и осигури ползването на вещта обект на лизинга;

• да предостави свободното ползване на вещта обект на лизинга в рамките на уговорения срок, включително да издаде нотариално заверено пълномощно за ползване на вещта, ако е необходимо;

• да прехвърли собствеността върху вещта, ако Клиентът се възползва от правото си на изкупуване.

Основни задължения на клиента лизингополучател:

• да заплаща навреме лизинговите вноски;

• да пази вещта обект на лизинга и да я ползва съобразно предназначението й;

• да заплаща разходите, свързани с ползването и поддържането на вещта – всякакви разходи, включително застрахователни премии, данъци, такси битови отпадъци при недвижими имоти и др.;

• да върне вещта на лизингодателя ако не упражни правото си на закупуване.

Финансов лизинг на движими вещи

Основни важни моменти и рискове, които следва да се имат предвид:

• постоянен адрес/ седалище в Република България + вписване на договора в ЦРОЗ + нотариална заверка на договора за финансов лизинг и всичките му приложения – това ще даде право на лизингодателя при неизпълнение по лизинговите вноски да си върне лизингованата вещ и да насочи изпълнение върху имуществото на клиента чрез издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист;

• попълване на анкетна карта относно имущественото състояние на лицето – това ще позволи на лизингодателя да направи реална преценка дали клиентът може да си позволи да заплаща вноските;

• проверка в кредитен регистър относно кредитната история на лицето, както и удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела и/или несъстоятелност на търговец;

• сключване на имуществена застраховка на вещта в полза на лизингодателя;

• сключване на застраховка „Финансов риск“ от неплащане на вноските в полза на лизингодателя;

• приложимост на разпоредби от Закона за потребителския кредит, когато физическото лице взема на лизинг за вещ не във връзка с упражнявана от него професионална или търговска дейност;

• възможно поръчителство от друго лице или уговорка за солидарна отговорност на собствениците на юридическото лице.

• предвиждане в договора за финансов лизинг всички разноски по закупуване на вещта (местен данък и др.) и доставка да бъдат за сметка на клиента. Всички последващи разноски по вещта (данъци, такси, разходи за поддръжка и подобни) са за сметка на клиента;

• проследяване и изискване от лизингополучателя на решенията на компетентните органи (напр. при ООД по отношение на недвижими имоти трябва да има задължително решение на общото събрание на съдружниците).

Финансов лизинг на недвижими имоти

При финансовия лизинг на недвижим имот лизингодателят закупува недвижим имот от клиента или от посочено от клиента лице и го предоставя на лизинг на клиента. Клиентът поема всички разходи по прехвърлянията на недвижимия имот, местни данъци, такса смет, застраховки и всякакви други разноски, свързани с ползването на имота.
За финансовия лизинг на недвижими имоти се прилагат съответно проверките спрямо клиентите, описани по-горе.
Задължително е също да се направи задълбочен правен анализ на собствеността на имота, който ще бъде придобит от лизингодателя.

Препоръчително е да не се предоставят генерални пълномощни за представителство на лизингодателя като собственик на недвижимия имот от клиента. В случай, че клиентът иска да отдава под наем недвижимия имот това може да бъде изрично разписано в договора за финансов лизинг или да се дава изрично пълномощно.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За повече информация по засегнатите по-горе въпроси, както и за индивидуална консултация можете да се обърнете към автора на e-mail: bliznakova@tmlawoffice.bg или на www.tmlawoffice.bg