Категория: Дружествено право

240_F_207748992_Lfw8Q9eLOxXdtbwe9rjHfjiK1aPM7K3I

Защита на търговската тайна на компаниите – как да се предпазим от неправомерно разкриване от служители и/или ръководни органи

00Дружествено право, Интелектуална собственост
В началото на януари 2019 г. в парламента е внесен Законопроект за защита на търговската тайна. С него се имплементира Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Законът ще позволи по-стриктното предварително уговаряне на ангажименти с ключови служители, а предвидените искове ще позволят по-ефективно и навременно правосъдие в тази област. Законопроектът откроява следните акценти: 1. Легално се дефинира общото понятие „търговска…
whats new

Анонимните акционери остават в историята

00Дружествено право
Във връзка с последното изменение на Търговския закон, което влиза в сила с публикуването му в Държавен вестник, бр. 88 от 23.10.2018г.,  отпада възможността акционерно дружество (АД) да издава акции на приносител. Така акционер в едно акционерно дружество вече може да притежава единствено поименни акции. Разликата между поименните акции и акциите на приносител, е че при последните акционерът остава анонимен. Върху акцията на приносител не е изписано името на собственика й, поради което собственик на акциите е лицето, което държи…
money-1632055_960_720

Възнаграждения на управителните и контролни органи на публични дружества

00Дружествено право
Автор: адв. Ивана Близнакова, съдружник в адв. дружество „Точева и Мандажиева“ Съгласно приетата от Комисията за финансов надзор Наредба 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията („Наредба 48“) до 5 октомври 2013 г. публичните дружества имат задачата да приемат Политика за възнагражденията на управителни-те/контролните си органи, както и да приведат в съоветствие с нея възнаграждения им. Макар Наредба 48 да предвижда приемането на Политиката за възнагражденията на редовно годишно общо събрание, дадения 6-месечен срок за привеждане в съответствие с…

Може ли да бъде открито производство по несъстоятелност за НЕК

00Дружествено право
Автор: адв. Димитър Калдамуков, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ За целта трябва да се следва общият ред на Търговския закон, като се прилага редът за разпореждане с имущество, предвиден в Закона за енергетиката От няколко години медиите ни информират за тежкото финансово състояние, в което е „Национална електрическа компания“ ЕАД (НЕК). Едва ли можем да съмняваме в достоверността на тези писания, защото финансовите затруднения са очевидни – НЕК бави плащания по дългосрочни договори; длъжник е по няколко заема, получени от…

Рискова професия ли е управител на търговско дружество

00Дружествено право
адв. Ивана Близнакова, в. Капитал Daily, 12.03.2012 г. Много често в практиката и дейността на търговските дружества собствениците на капитала назначават свои приближени или не толкова приближени лица за управители или управителни органи в дружествата си. Тази практика е особено приложима при търговските дружества, които подлежат на лицензионни или разрешителни производства, при които само лица с определен опит в определена сфера на дейност могат да бъдат управляващи. В други случаи собствениците на дружества са подтикнати да назначат т.нар. „номинални“ управляващи…

Ще ни трябва ли лиценз за да управляваме инвестиции в имоти?

00Дружествено право, Недвижими имоти и строителство
адв. Жулиета Мандажиева, адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ Наред с други промени, Законът за изменение и допълнение на закона, уреждащ дейността на предприятията за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ), в сила от 20 декември на миналата година, въведе фигурата на алтернативните фондове за управление на инвестиции и техните управляващи дружества. Новорегулираните фондове могат да обхванат всеки инвестиционен сегмент; дружествата, инвестиращи в недвижими имоти, включително земя, обаче, са едни от тези, които би следвало по–внимателно да прегледат новия закон, за да преценят дали…

Обществен дълг

00Дружествено право, Процесуално представителство и арбитраж
Инвеститорите трудно събират вземанията си по корпоративни облигации заради законови пропуски и липса на съдебна практика адв. Ивана Близнакова, в. Капитал, 03.07.2010 г. Когато са притиснати от финансови проблеми, хората и фирмите се държат по доста сходен начин. Повечето са коректни и правят всичко по силите си да се разплащат, но понякога се случва да не могат или да не искат да обслужват задълженията си. Затова и банките имат различни начини да си гарантират, че ще съберат обратно раздадените кредити…

Конвертируемите облигации – предпазливата инвестиция

00Дружествено право
aдв. Жулиета Мандажиева, 20.11.2005 г. Адвокат Мандажиева анализира начина на издаване на този вид ценни книги, законовата им уредба и начините за използването им. Изводът е, че те имат добър потенциал и са подходящ вариант за инвеститори, които търсят нерискови вложения, тъй като им дават възможност да упражняват известен контрол върху дейността на дружеството. Конвертируемите облигации са отдавна познато средство за финансиране на акционерните дружества, което обаче дълго време се считаше за донякъде екзотично и не особено използваемо на фона…

Парадоксът „Промота България”

00Дружествено право
адв. Жулиета Мандажиева, 21.08.2005 г. Историята накратко: През май 2005 г. австрийският инвестиционен фонд „Тишман Линднер Бългериън Риъл Пропърти” Гмбх. (ново наименование „Тишман Бългериън Риъл Пропърти” Гмбх.) купува целия капитал на публичното дружество „Промота България” АД. Целта на придобиването на компанията не е тайна за никого, който е запознат с пазара на недвижими имоти – компаниите „Тишман“ и „Линднер“ представляват сериозно присъствие в международен мащаб, а българското дружество (стопроцентова собственост на две гръцки компании преди продажбата) е ценно заради притежаваните…